Giáp Thị Thu Hà  

Graphic Designer, Web Developer
Location
Hà Nội

SUB DISCIPLINES

MARKETING AND ADVERTISING DESIGNER

SKILLSET

THIếT Kế đồ HọA THIếT Kế GIAO DIệN NGườI DùNG Đồ HọA WEB

STATISTICS

0

Views

0

Likes

DETAILS

MEMBERSHIP

Aspire

TEST SHOOTING

Yes

Google+